Suomen kansalainen hakee passia ja henkilökorttia lähimmältä poliisilaitokselta. Niitä voi hakea paikallispoliisin palvelupisteestä millä tahansa paikkakunnalla.
 


Ulkomailla asuva Suomen kansalainen (passin hakeminen Suomessa)

Myös ulkomailla asuva Suomen kansalainen voi hakea passia miltä tahansa paikallispoliisilta Suomessa.


Ohjeet passin ja henkilökortin hakemisesta

Poliisin sivuilta löytyvät ohjeet passin ja henkilökortin hakemisesta.

Ylös

Ulkomailla asuva Suomen kansalainen voi hakea passia minkä tahansa Suomen edustuston passinmyöntöpisteestä, joita ovat suurlähetystöt, pääkonsulinvirastot ja lähetetyn konsulin johtamat edustustot eli konsulaatit (eivät kunniakonsulaatit).

 • - Ulkomailla asuva Suomen kansalainen voi hakea passia minkä tahansa Suomen edustuston passinmyöntöpisteestä.
 • - Passinmyöntöpisteitä ovat suurlähetystöt, pääkonsulinvirastot ja lähetetyn konsulin johtamat edustustot eli konsulaatit.
 • - Passihakemusta ei voi jättää kunniakonsulaatteihin eikä erityisedustustoihin.
 • - Henkilökorttia ei voi hakea ulkomailla.

Yleistä passista

 • - Alaikäistä ei voi merkitä huoltajana olevan vanhemman passiin.
 • - Passin voimassaoloaika on enintään viisi vuotta.
 • - Passeissa on tietosivun sisällä mikrosiru, jolle tallennetaan passin tiedot, henkilötiedot, kasvokuva ja koneluettava rivi. Sirulla on lisäksi turvatekijöitä, jotka vaikeuttavat passin väärentämistä ja sirun tietojen väärinkäyttöä.

Hakemukseen tarvittavat asiakirjat

 • - Vanha passi tai poliisin myöntämä henkilökortti tarvitaan tunnistamista varten.
 • - 1 valokuva, enintään 6 kuukautta vanha. Valokuva voi olla mustavalkoinen tai värillinen.
 • - Valokuvaohje (Poliisin verkkosivu)
 • - 18 -30-vuotiaalta mieheltä: sotilaspassi, siviilipalvelustodistus tai kutsuntatodistus. (Jos näitä ei ole, maanpuolustusvelvollisuuden hoitaminen tarkistetaan viranomaisilta. Ellei ase- tai siviilipalvelusta ole suoritettu, voidaan passi myöntää enintään sen vuoden loppuun, jolloin hakija täyttää 28 vuotta.)
 • - Erillinen todistus kansalaisuudesta saatetaan vaatia pysyvästi ulkomailla asuvilta.

Ulkomaanedustustoista haettavan passin käsittelymaksut

Passista peritään käsittelymaksuna 90 euroa.

Passi voidaan myöntää myös pikapassina, jolloin käsittelymaksu on 110 euroa, tai expresspassina, joka voidaan toimittaa vain Helsingin pääpoliisiasemalle (Kaartin poliisi) tai Helsinki-Vantaan lentokentän Liikkuvan poliisin toimipisteeseen, ja jonka käsittelymaksu on 135 euroa. Poikkeustapauksessa voidaan myöntää väliaikainen passi, jonka käsittelymaksu on 135 euroa.

Merenkulkijain kansallisesta henkilöllisyystodistuksesta, väliaikaisesta muukalaispassista ja Laissez-Passer-matkustusasiakirjasta sekä Euroopan unionin kansalaiselle kotimatkaa varten annettavasta tilapäisestä matkustusasiakirjasta, Emergency Travel Document, peritään 90 euroa.

Maksu peritään hakemusta jätettäessä ja maksu peritään myös kielteisestä päätöksestä.

Asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista

- Ulkoasiainministeriön asetus 872/2008 ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista /Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2008 (Finlex)

Asetus tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Haettaessa huomioitavaa

 • - Hakemus on jätettävä henkilökohtaisesti.
 • - Hakemus voidaan laittaa vireille vain jos tiedot väestötietojärjestelmässä ovat oikein.  
 • - Henkilön tulee itse huolehtia siitä, että tiedot VTJ:ssä (väestötietojärjestelmä) ovat ajan tasalla. Suomen kansalainen voi halutessaan tarkistaa väestörekisteritietonsa kerran vuodessa maksutta.
 • - Tietojen korjaamista ja tarkistusta varten ota yhteys lähimpään maistraattiin
 • www.maistraatti.fi
 • - Mikäli vanha passi on kadonnut tai varastettu, hakijan tulee tehdä tästä poliisi-ilmoitus paikalliselle poliisille ulkomailla ja annettava kirjallinen selvitys lähimmässä Suomen suurlähetystössä, pääkonsulinvirastossa tai konsulaatissa (lähetetyn konsulin johtama edustusto).
 • - Hätätapauksessa suurlähetystö tai konsulaatti (lähetetyn konsulin johtama edustusto) voi myöntää hakijalle väliaikaisen passin.

Alaikäisen passihakemus

 • - Lasta ei voi merkitä vanhempiensa passiin.
 • - Lapsen tulee olla henkilökohtaisesti paikalla, kun hänelle haetaan omaa passia.
 • - Alaikäiselle myönnetään passi pääsääntöisesti huoltajiensa suostumuksella.
 • - Suostumus tarvitaan kaikilta huoltajilta. Suostumuksen voi esittää myös kirjallisesti edellyttäen, että se on riittävän yksilöity. Huoltaja voidaan pyytää paikalle lapsen tunnistamisen takia.   
 • - Passi voidaan antaa ilman jonkun huoltajan suostumusta vain erityisestä syystä esimerkiksi silloin, kun huoltajalta matkan, sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi ei saada suostumusta.
 • - Passin antaminen alaikäiselle on myös mahdollista tilanteessa, jossa huoltaja epää suostumuksensa, jos passin antamatta jättäminen on selvästi vastoin lapsen etua ja on voitava pitää ilmeisenä, ettei lasta vastoin huoltajan suostumusta muutoin kuin tilapäisesti viedä toiseen valtioon.
 • - Passin antava viranomainen selvittää lapsen edun.
 • - Passilaki: ks. alaikäisen passihakemus 7 § ja passi 11 § (Finlex)

Asevelvollisen passihakemus

Asevelvollisen on passia hakiessaan esitettävä selvitys siitä, ettei passin myöntämiselle ole passilaissa mainittuja esteitä. Ellei selvitystä esitetä, se pyydetään Suomen viranomaisilta ennen passin myöntämispäätöksen tekemistä.

Esteettömyys voidaan osoittaa:

 • - sotilaspassilla
 • - rauhan ajan palveluksesta vapautetulle annetulla kutsuntatodistuksella tai muulla vastaavalla päätöksellä
 • - kokonaan asepalveluksesta vapautetulle annetulla kutsuntatodistuksella
 • - sotilasviranomaisen antamalla esteettömyystodistuksella
 • - siviilipalvelustodistuksella
 • - Passilaki ks. asevelvollisen passihakemus 8 § (Finlex)


Passin voimassaolovaatimukset

EU-maissa passi on kelvollinen matkustusasiakirja sen voimassaolon päättymiseen saakka. Muiden maiden osalta on syytä tarkistaa kohdemaan edustustosta kuinka kauan passin on oltava voimassa matkan päättymisen jälkeen (yleensä 3 kk tai 6 kk).


Passin katoaminen ulkomailla

Kun Suomen kansalaiselta ulkomailla katoaa passi, tulee siitä tehdä ensi tilassa poliisi-ilmoitus paikallisella poliisiasemalla. Uutta passia voi hakea minkä tahansa Suomen ulkomaanedustuston passinmyöntöpisteestä: suurlähetystö, pääkonsulaatti tai konsulaatti (ei kunniakonsulaatti), joka voi myöntää uuden passin kadonneen tai varastetun tilalle.

Ylös

Viisumin hakeminen Suomessa

Suomen kansalaisen viisumia koskevat tiedustelut osoitetaan ja viisumihakemus jätetään matkakohdemaan lähimpään edustustoon.

Esimerkki Jos matkustat Kiinaan, kysy lähimmältä Kiinan edustustolta, tarvitsetko viisumia.

Tarve viisumiin määräytyy kyseisen maan viisumilainsäädännön ja valtioiden välisten sopimusten sekä kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti. Viisumitarve on hyvä tarkistaa matkakohdemaan edustustolta hyvissä ajoin ennen matkaa. Eräille matkustajaryhmille voi olla erityismääräyksiä.

EU-maissa passi on kelvollinen matkustusasiakirja sen voimassaolon päättymiseen saakka. Muiden maiden osalta on syytä tarkistaa kohdemaan edustustosta kuinka kauan passin on oltava voimassa matkan päättymisen jälkeen (yleensä 3 kk tai 6 kk).


Viisumin hakeminen ulkomailla

Jos ulkomailla asuva Suomen kansalainen matkustaa maahan, johon pääsemiseksi Suomen kansalaisilta vaaditaan viisumia, haetaan sitä lähimpänä olinpaikkaa olevalta matkakohdemaan edustustolta.


Oleskelulupa

Myöskin pidempään oleskeluun toisessa maassa (yleensä yli 3 kk) Suomen kansalaiselta vaadittavaa oleskelulupaa haetaan lähimmältä kohdemaan edustustolta.

Toisessa EU-maassa yli 3 kk oleskeleva EU-kansalainen rekisteröi oleskelunsa paikallisviranomaisille.

Ylös

Kun Suomen kansalaiselta ulkomailla katoaa passi, tulee siitä ensi tilassa tehdä poliisi-ilmoitus paikallisella poliisiasemalla. Uutta passia voi hakea minkä tahansa Suomen ulkomaanedustuston passinmyöntöpisteestä: suurlähetystö, pääkonsulaatti tai konsulaatti (ei kunniakonsulaatti).


Tee rikos- tai katoamisilmoitus paikallisella poliisiasemalla

Passin kadottua tee välittömästi rikos- tai katoamisilmoitus lähimmälle poliisiasemalle.

Useissa maissa on erityisiä turistipoliiseja, jotka voivat ottaa ilmoituksen vastaan. Pyydä ilmoituksesta tai mahdollisesta tutkintapöytäkirjasta itsellesi kopio. Ilmoitus tai tutkintapöytäkirja on tarpeen myöhemmin haettaessa uutta passia ja mahdollista vakuutuskorvausta tai mikäli kadonnutta passia tai asiakirjaa käytetään väärin.

Myöhemmin mahdollisesti löytyvät viralliset asiakirjat, kuten passi, ajokortti, henkilöllisyystodistus, jotka paikallinen viranomainen yleensä toimittaa suurlähetystölle, lähetetään edelleen asiakirjan myöntäneelle viranomaiselle. 

 

Uuden passin hakeminen ulkomailla

Uutta passia voi hakea minkä tahansa Suomen ulkomaanedustuston passinmyöntöpisteestä: suurlähetystö, pääkonsulaatti tai konsulaatti (ei kunniakonsulaatti), joka voi myöntää uuden passin kadonneen tai varastetun tilalle.

Mikäli Suomen kansalainen on kadottanut passinsa sellaisessa maassa, jossa ei ole Suomen edustustoa, hän voi hätätapauksessa kääntyä toisen EU-maan edustuston puoleen, josta voi saada erityisen EU-matkustusasiakirjan kotimatkaa varten (Emergency Travel Document).

Ylös

Matkustusasiakirjoja ovat passi ja henkilökortti. Niitä haetaan Suomessa poliisilta. Joihinkin maihin Suomen kansalaisilta vaaditaan passin lisäksi viisumi, jonka tarvetta tiedustellaan matkakohdemaan lähimmästä edustustosta.

 

Passi

Suomen kansalainen voi käyttää passia matkustusasiakirjana kaikkiin maihin matkustaessaan. Passia haetaan Suomessa poliisilta.

 • Passilaki 2006 (Finlex)

 

Henkilökortti matkustusasiakirjana

Suomen kansalainen voi käyttää passin sijasta matkustusasiakirjana poliisin myöntämää henkilökorttia seuraaviin maihin matkustaessaan:

Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Saksa, San Marino, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Tsekki, Unkari ja Viro.

 •  Henkilökorttilaki 829/1999 (Finlex)

 

Henkilöiden vapaa liikkuvuus Pohjoismaiden välillä

Pohjoismaiden välillä vallitsee henkilöiden vapaa liikkuvuus (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti). Pohjoismaiden kansalainen ei tarvitse matkustusasiakirjaa liikkuessaan muissa Pohjoismaissa. Henkilöllisyys ja jonkin Pohjoismaan kansalaisuus on voitava tarvittaessa osoittaa.

 

Liikkuminen Schengen-alueella

Schengen-maiden väliltä on poistettu rajatarkastukset. Hyväksytty matkustusasiakirja on kuitenkin oltava mukana.

Schengen-maat: Alankomaat, Belgia, Espanja, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekki, Unkari ja Viro.


Suomen kansalaisen viisumi

Matkustajan tai matkanjärjestäjän täytyy tarkistaa viisumin tarve ja vaadittavat matkustusasiakirjat matkakohteena olevan maan lähimmästä edustustosta, josta viisumi myös haetaan.

Ylös

Nebula.fi